www.mosjoenskolekorps.no Korpsets reglement | Korpsets regler 1948-okt.2008 Lø. 30. mai 2020
Meny

MØNSTERVEDTEKTER
for skolekorps§1 ORGANISASJON
Mosjøen Skolekorps ble stiftet 10 mars 1948 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Helgeland Hornmusikkrets.

§2 FORMÅL
Mosjøen Skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

§3 OPPGAVER
Mosjøen Skolekorps skal
- sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrument og i samspill

- arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers
- når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband, m.m

§4 MEDLEMSKAP
Korpsets styre forestår opptak av aspiranter og er ansvarlig for opplæring i samråd med dirigent/musikkskole
a. Aspiranter, musikanter, deres foresatte og andre interesserte opptas som medlemmer etter skriflig søknad, som for umyndiges vedkommende må være undertegnet også av foresatte.
b. Korpset følger Norges Musikkkorps Forbunds til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.
c. Utmeldinger skal være skriftlig, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skolens slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldelse kan godtas.
d. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet har fylt 16år og at forpliktelser overfor Mosjøen Skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

§5 PLIKTER
a. Aspiranter og musikanter plikter å møte til rett tid til øvelser og oppdrag, såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.
Blir noen borte to ganger fra øvingene uten gyldig grunn, eller viser ukorrekt opptreden, kan vedkommende strykes som medlem av styret etter tilråding fra dirigenten.
b. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte skal gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpset eiendeler.
c. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
d. Medlemmene plikter å betale den til enhver tid fastsatte kontingent i rett tid.

§6 KONTINGENT
a. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
b. Kontingenten forfaller til betaling hvert år innen desember måned.

§7 ARBEID I KORPSET
a. Korpsets øvelser følger i hovedtrekkene skoleåret, med avbrudd for skoleferier.
b. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks aspiranter, juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspirantene regnes som utøvende medlemmer.
c. Korpset skal ha en tillitsmannsordning med tillitsmann for hver 20 utøvende medlemmer(i blandede korps tas hensyn til kjønnsfordelingen ved valg av tillitsmenn).

§8 DIRIGENT/INSTRUKTØRER
Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det opprettes kontrakt i henhold til NMF’s retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenten og for instruktørene.

§9 ÅRSMØTET
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
Medlemmer som har fylt 15år innkalles til årsmøte som hvert år holdes innen utgangen av oktober måned. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Medlemmer som ikke er fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatører, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.
Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap
c. Budsjett for kommende år
d. Kontingenter
e. Saker som legges fram av styret
f. Innkomne forslag
g. Valg av styre m.varamenn + revisorer
- Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må anmeldes til styret seinest 3 uker før årsmøtet holdes.
- Beslutninger fattes med alminnelig flertall hvis intet annet er bestemt.
- I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.
På årsmøtet velges det 2 revisorer med varamenn som uttrer vekselvis hvert år. Regnskapet revideres minst en gang hvert år og for øvrig så ofte som revisorene finner det nødvendig.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.
a. Korpset ledes av et styre bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlem (korpsleder). Alle med personlige varemenn.
b. Styremøter holdes så ofte anses nødvendig, dog minst en gang per måned.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige møter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene forelegges et fulltallig styre. Korpsets dirigent innkalles til styremøte uten stemmerett. Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer.
d. Styret rår over korpsets midler, gjør alle innkjøp og kan til innkjøp av instrumenter o.l oppta lån inntil kr 5000,- uten særskilt bemyndigelse fra årsmøtet. Styrets funksjonstid er 2 år, således at 3 og 2 medlemmer vekselvis uttrer hvert år. Dog kan ikke formann og kasserer gå av samtidig.
Formann og kasserer velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte nestformann og sekretær. Varamannens funksjonstid er ett år. Gjenvalg kan finne sted. Enhver er pliktig til å motta valg, men kan frasi seg valg for så lang tid som vedkommende har fungert.
Det skal velges 4 materialforvaltere med funksjonstid 2 år slik at to og to medlemmer vekselvis uttrer hvert år. Materialforvalterne velger selv formann. Materialforvalterne skal ha ansvar for å holde notearkiv og musikkinstrumenter i orden, samt etter evne påse at korpsets eiendeler ikke unødvendig forringes. På hver musikkøvelse skal minst en av materialforvalterne være til stede.
Uniformsforvaltningen ivaretas av Støtteforeningen. Uniformsforvalterne skal oppbevare alle reserveuniformer og påse at uniformsreglementet overholdes.

§10 OPPLØSNING
Oppløsning av korpset kan foretas av to på hverandre følgende årsmøter og må ha minst 2/3 flertall. Korpsets eiendeler tilfaller Mosjøen skole etter at all gjeld er betalt.

§ 11 VEDTEKTSENDRING
Disse lover kan bare forandres på årsmøtet eller i ekstraordinært årsmøte med 2/3 stemmeflertall av de frammøtte stemmeberettigede.
Forslag om endring må være gjort kjent skriftlig med minst 14 dagers varsel før møtet.


STATUTTER
for korpsets takkediplom

Diplomet kan utdelses til:
1 a) Medlemmer som har vært deltaker i korpset i minst 3 år og står som medlem så lenge det er anledning
til det i henhold til NMF’s aldersbestemmelser.
b) Medlemmer som har vært deltager i korpset i minst 5 år og deretter slutter i korpset av gyldige grunner
c) Medlemmer som har vært deltaker i korpset i minst 3 år og som deretter fraflytter stedet.

2. Det blir krevd at vedkommende har vist interesse, vært flittig til å møte på øvelsene og vist god oppførsel innen korpset.
3. Diplomet utdeles av styret i Mosjøen skolekorps og dirigenten i fellesskap.
4. Diplomet kan utdeles i andre tilfeller enn nevnt under punkt 1. Beslutning herom tas av styret i Mosjøen Skolekorps og dirigenten i fellesskap.
5. Medlemmer som mener seg tilsidesatt ved utdeling av diplom kan bringe saken inn for årsmøtet til fornyet behandling.

Vedtatt på foreldremøte 15 Juni 1965 med endring 1982.UNIFORMSREGLEMENT FOR
MOSJØEN SKOLEKORPS

§ 1. Uniformen består av lue, jakke, benklær eller skjørt, hvit skjorte og sort sløyfe. Til uniformen hører også med grå regnkappe, rød genser og sko som skal være sorte. I henhold til vedtak på foreldremøte 24.04 1960 og på årsmøte 09.12 1966 skal musikanten selv eller dennes foreldre bekoste skjorte og sko. Det øvrige eies av korpset.
§ 2. Musikanten og hans foreldre er økonomisk ansvarlige for de utleverte effekter og er forpliktet til å holde uniformen i orden. Effekter som mistes eller ødelegges på grunn av skjødesløs behandling må erstattes. Vanlig vedlikehold må bekostes av musikanten eller dennes foreldre. Erstatningspliken gjelder også instrumenter og andre ting som tilhører korpset.
§ 3. Styret kan i spesielle tilfeller frita den eller de ansvarlige for erstatningsplikten.
§ 4. Det er ikke tillatt å foreta forandringer på uniformen uten å ha konferert med uniformsforvalteren. Unntatt fra denne regel er regulering av benklær eller skjørt.
§ 5. Når en uniform blir for liten eller musikanten slutter i korpset skal uniformen innleveres til uniformsforvalteren uten oppfordring fra korpset. Bytting av uniformer skal skje i god tid før sesongens begynnelse lik at uniformsforvalteren får den nødvendige oversikt over behovet.
§ 6. Uniformen skal være renset og presset ved innleveringen. Videre skal alle knapper og lyrer etc. være på plass.
§ 7. Åremålstegnet består av svart armskjold med lyre og vinkler i sølv.
Medlemstiden er markert slik:
Første året : ingen markering
Etter 1 år : armskjold med lyre
Etter 2 år : armskjold med lyre og 1 vinkel
Etter 3 år : armskjold med lyre og 2 vinkler
Etter 4 år : armskjold med lyre og 3 vinkler
Etter 5 år : armskjold med lyre og 4 vinkler
Etter 6 år : armskjold med lyre og 4 vinkler og sølvkant rundt skjoldet.
Armskjoldet syes fast på venstre overarm 10cm under skuldersømmen (armfestet). Korpsets navneskilt syes fast på høyre overarm 2cm under skuldersømmen.
§ 8. Uniformen skal kun nyttes til de formål som korpset bestemmer.
§ 9. Når musikanten har uniformen på skal han være korrekt antrukket. Det er ikke tillatt å gå med skjorten åpen i halsen. Jakken skal være tilknappet. Sløyfe og lue skal være på. Hvis det er nødvendig kan dirigenten gjøre avvikelser fra denne regel, men han skal da påse at alle er likt antrukket. Hvis det er kaldt kan genser nyttes. Den skal imidlertid ikke synes når jakken er på. I slike tilfeller må den bæres under skjorten. Musikanten skal ikke gå med hendene i bukselommene.
§ 10. Musikanten skal opptre høflig og verdig når han/hun er i uniform. Musikanten skal huske at en på grunn av uniformen blir lagt mer merke til enn andre. Musikanten må derfor bestrebe seg på å representere sitt korps og sin skole på beste måte.

Mosjøen Skolekorps - www.mosjoenskolekorps.no
web: info helgeland